איך משתתפים?

  1. מלאו את הפרטים שלכם בטופס
  2. שלחו לנו סלפי עם שלט המבצע הנמצא צמוד למקדונלדס / הום סנטר
  3. (לא חובה) שתפו את החברים שלכם 🙂

*בכפוף לתקנון. ט.ל.ח

                         תקנון הגרלה

1.הגדרות

1.1 עורכת ההגרלה- מרכז קניות ג'י טי סנטר נתיבות (להלן – מרכז קניות)

1.2 ההגרלה או ה"המבצע" אחת עבור שלושת הפרסים. הנערכת ע"י עורכת ההגרלה ובהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין 1977 (להלן –ההיתר הכללי) ואשר תקנון זה, הוא תקנונה

1.3 ה"מפקח" – רו"ח  שחר מזוז ר'ח הגאולים 17 באר שבע

1.4 הפרסים-  ספת נוער חשמלית מתכווננת  של ארופלקס, 3 מיקסרים 1300 וואט מהום סנטר ו- 3 סלסלאות  מוצרים לגבר ולאישה של גוד פארם

  1. המשתתפים.

2.1 משתתף- לקוח/ה אשר יבצעו צילום סלפי עם שלט המבצע הנמצא צמוד למקדונלדס / הום סנטר וימלא את פרטיו האישיים בטופס הדיגיטלי הנ"ל. בהתאם לתנאי ההגרלה

2.3 לא ישתתפו בהגרלה עורכת ההגרלה, המפקח, מנהליהם ,שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם "בני משפחה" לעניין סעיף זה-בני זוג, הורים, אחים ואחיות וילדיהם.

2.3  ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל 18

  1. תקופת המבצע

3.1 המבצע יתפרס על פני 3 שבועות החל מיום              7/11/2021     עד יום 1/12/2021

3.2 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנותו/או להאריך ו/או לקצר את יום המבצע ו/או לבטלו, בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. בתיאום עם רכזת ההגרלות במשרד האוצר ולא תשמע כל טענה לעניין זה

4. השתתפות במבצע

4.1 כל המצרף תמונת סלפי בחנות או ליד באחד משלטי החנויות כולל סופר מרקט, מסעדות.

4.2 כל משתתף יכול לשלוח תמונת סלפי אחת בלבד והתאם ליתר הוראות תקנון זה.

4.3 כל משתתף ימלא טופס הנושא את פרטיו אישיים לרבות שם מלא, גיל, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל ואפשרות להצטרף למועדון העתידי של המרכז המסחרי וקבלת חומרים פרסומים מעט לעט (להלן: טופס פרטים אישיים)

5. שיטת ההגרלה

5.1 המרכז המסחרי יערוך הגרלה, אשר תערך נר שמיני של חנוכה במתחם הג'י טי סנטר

נציג מטעם  עורכת ההגרלה, יגריל מתוך סך כל המשתתפים את הפרסים באופן שהעלאת הגורל תתבצע באופן אקראי בדרך דיגיטלית

5.2 לאחר הגרלת המשתתף, תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכה בהתאם לנתונים המצויים בידה לשם מתן הודעה בדבר זכייתו בהגרלה וכן תפרסם את שם הזוכים ברשתות החברתיות של החברה

5.3 לאחר איתור הזוכה תימסר לו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת ההגרלה  והיה ולא נמצא את הזוכה, נפרסם את שמו ברשתות החברתיות ונודיע לו שיש לו אפשרות לאסוף את הזכייה  חודש מיום הזכייה.

5.4 בלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל תהא המפקחת רשאית להכריע על פי שיקול דעתה הבלעדי בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.

6. המפקחת

6.1 המפקחת תהא אחראית לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין הזוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.

6.2 החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

7. כללי

7.1 בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.2 למשתתפים, לרבות לזוכה, לא תהא על טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.

7.3  עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.

7.4 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי פוטר את עורכת ההגרלה והמפקחת מכל טענה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו.

7.5 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

7.6 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת פרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בעיתונים, באתר האינטרנט על פי כל דין וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים. לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

7.7 המבצע כפוף לתקנון, הנמצא לעיון באתרים בולטים ברחבי המתחם וכן במשרדי עורכת ההגרלה הממוקמים במרכז הקניות

הפרסים

התמונות להמחשה בלבד.

מקום 1 - מיטת נוער - 6880 שח

מיטת נוער דגם BOXER מיטת נוער מרופדת עם ראש מעוצב וארגז מצעים גדול במיוחד ארגז מצעים עם פתיחה קלה ונוחה בשילוב מנגנון בטיחות. מזרן Visco קרבון המעניק חווית שינה מפנקת והיגיינית. רגליים גבוהות לניקוי קל ונוח

מקום 2 עד 4 - סלסלה מהודרת - כ 1000 שח

3 זוכים - סלסלה עם מוצרים לגבר ולאישה של גוד פארם

מקום 5 עד 7 - מיקסר רב תכליתי - 500 שח

3 זוכים - 6 דרגות הפעלה + פולס, נעילת בטיחות, 6.5 ליטר, פלדת אל חלד, 1300W

שתפו את החברים שלכם!

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on email